Advokátní služby pro firmy

Právní služby pro podnikatele

Pro naše klienty z řad podnikatelů poskytujeme komplexní služby „podnikového právníka“ ve všech oblastech práva. Připravujeme veškeré právní dokumenty, kterou s sebou nese podnikatelská činnost. Dále revidujeme dokumenty předložené protistranou, aktivně asistujeme při běžném uzavírání smluv. Smlouvy posuzujeme jak z právního, tak i z daňového pohledu.

Transformace obchodních společností

Dále připravujeme podklady pro transformace společností, jako jsou fúze, rozdělení, sloučení, změna právní formy atp. V rámci těchto transformací poskytujeme komplexní právní i daňové poradenství a vedeme společnost skrze toto náročné období od jejího rozhodnutí a zvážení právních a daňových dopadů až po zápis fúze či rozdělení do Obchodního rejstříku.

Zakládání a rušení obchodních společností

Našim klientům poskytujeme komplexní právní pomoc při zakládání společností. Připravujeme podklady pro notářský zápis, asistujeme při sepisu společenské smlouvy, připravíme a podáme návrh na zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku. Pro klienty také provádíme likvidaci obchodních společností, včetně obstarání nezbytných dokumentů pro výmaz společnosti z Obchodního rejstříku a uložení dokumentace společnosti. Připravíme a podáme návrh na výmaz společnosti z Obchodního rejstříku.

Zastupování v insolvenčním řízení

Zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení při uplatňování jejich pohledávek za úpadci včetně přihlašování pohledávek, jednání u soudu při zjišťování pohledávek apod.

Vymáhání pohledávek

Pro naše klienty vedeme kultivované vymáhání jak jednotlivých pohledávek tak i komplexní správu pohledávek společnosti. Pohledávky vymáháme jak mimosoudně tak i soudně podáním návrhu na vydání platebního rozkazu. Po právní moci platebního rozkazu spolupracujeme při vymáhání pohledávek se soukromým exekutorem.

Bezdůvodné obohacení

Zastupujeme ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení (tj. např. obohacení, které vzniklo tak, že bylo plněno, aniž by byla uzavřena smlouva, nebo bylo plněno podle smlouvy, která se později ukázala být neplatná apod.). V těchto případech nejprve vyzýváme protistranu k vydání bezdůvodného obohacení, následně přistupujeme k soudnímu řešení věci.

Rozhodčí řízení

Varujeme naše klienty před uzavíráním rozhodčích doložek, které jednostranně zvýhodňují pouze jednu smluvní stranu. Jsme připraveni poskytnout také účinnou obranu proti rozhodčím doložkám úmyslně či neúmyslně uzavřeným.

Ochranné známky

Jsme připraveni převzít celou agendu ochranných známek společnosti. Na základě plné moci vedeme jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví o registraci ochranných známek a následně o pravidelné obnovování ochranných známe. Dále registrujeme ochranné známky u EUIPO (Úřad Evropské unie pro průmyslové vlastnictví) a vedeme veškerou související agendu včetně podávání a vyřizování opozic a komunikaci s majiteli konkurujících ochranných známek.

Pomoc statutárním orgánům při vedení společnosti

Pro statutární orgány připravujeme agendu valných hromad (pozvánky, vzor zápisu z valné hromady) a zápis jejich rozhodnutí do Obchodního rejstříku. Dále provádíme právní revizi uzavíraných smluv (nájemní smlouvy, koupě/prodej nemovitostí, smlouvy o dílo apod.) s akcentem na právní rizika a jejich předcházení.

Zastupování daňových subjektů ve sporech se správcem daně

Daňové subjekty zastupujeme jak před správcem daně, tak i před správním soudem, případně před Nejvyšším správním soudem. Do řízení obvykle vstupujeme v okamžiku, kdy končí běžná práce daňového poradce a je potřeba se bránit nesprávným nálezům správce daně při daňové kontrole, nadměrnému doměrku, opakované kontrole atp. V těchto případech připravujeme pro klienty na základě plné moci účinnou obranu již od prvních fází daňového sporu až po přípravu kasační stížnosti. Po odborné stránce konsultujeme naše podání se spolupracující daňovou kanceláří.

Směnky

Připravíme platné směnky, případně blankosměnky, včetně vyplňovaného prohlášení. Zastupujeme klienty v rámci zrychleného soudního řízení o vydání směnečného platebního rozkazu a návrhu na jeho výkon soukromým exekutorem. Na druhé straně zastupujeme klienty i v řízení proti směnečnému platebnímu rozkazu podáním námitek a zastupování při samotném soudním jednání.

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

č_rná: