Bytová družstva a společenství vlastníků

Právní vztahy k nemovitostem

Zajišťujeme pro klienty veškeré právní služby při prodeji a koupi, směně, darování nemovitostí dávání nemovitostí do zástavy, zřizování a rušení věcných břemen.

Sepisujeme smlouvy o převodu vlastnictví jednotek (kupní smlouvy, darovací smlouvy), a na těchto smlouvách ověřujeme pravost podpisů. Zajišťujeme veškeré související služby (advokátní úschova kupní ceny, zajištění znaleckého posudku na cenu převáděné nemovitosti, zastupování před Katastrálním úřadem v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí a zastupování před finančním úřadem).

Dále poskytujeme právní služby související s nájmem nemovitostí. Sepisujeme nájemní smlouvy k nemovitostem, zajišťujeme i související služby (vymáhání placení nájemného, ukončení nájemního vztahu, apod).

Poskytujeme právní pomoc rovněž při omezování vlastnických práv k nemovitostem například věcnými břemeny či zástavním právem.

Sepisujeme smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem a další, a na těchto smlouvách ověřujeme pravost podpisů. Zajišťujeme veškeré související služby (advokátní úschova kupní ceny, zajištění znaleckého posudku na cenu převáděné nemovitosti, zastupování před katastrem nemovitostí v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, podání daňového přiznání a zastupování před finančním úřadem).

Spolupracujeme s realitními kancelářemi při dispozicích s nemovitostmi, připravujeme i další typy smluv (např. smlouvy o výstavbě, smlouvy o dílo, dohody o rezervaci, smlouvy o smlouvách budoucích, zástavní smlouvy).

Služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Našim klientům – bytovým družstvům a společenstvím vlastníků jednotek – poskytujeme komplexní právní služby. Jako prevenci budoucím sporům připravujeme podrobná doporučení pro usnadnění bezproblémového přijímání rozhodnutí orgánů družstva či SVJ a následného vymáhání plnění těchto rozhodnutí v případě, že je jednotliví členové neplní řádně a včas.

Dále poskytujeme především tyto služby:

Běžné záležitosti spojené se správou bytových družstev a společenství vlastníků jednotek

Připravujeme

  • vzorovou pozvánku na členskou schůzi/na shromáždění společenství vlastníků jednotek
  • prezenční listinu
  • zápis z členské schůze/ze shromáždění společenství vlastníků jednotek

Tyto dokumenty jsou nezbytné pro případné úspěšné vymáhání pohledávek za členy družstva či společenství vlastníků jednotek soudní cestou.

Zajistíme také

  • účast notáře na jednáních, o nichž musí být sepsán notářský zápis
  • zápis usnesení z členské schůze/shromáždění společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku

Vytvoření bytových jednotek v domě a jejich převod do vlastnictví členů družstva (transformace bytových družstev)

Pro naše klienty z řad bytových družstev poskytujeme komplexní právní pomoc při převodu bytů do vlastnictví členů družstva. Připravujeme podklady pro Prohlášení vlastníka nemovitosti, návrhy na vklad do katastru nemovitostí, kupní smlouvy, daňové přiznání atd.

Po vzniku společenství vlastníků jednotek Vám pomůžeme se všemi nezbytnými úkony.

Efektivní vymáhání placení nájmů a dalších plateb

Usilujeme o mimosoudní řešení všech sporů. Nelze-li problémy vyřešit mimosoudně, zajišťujeme veškeré služby spojené s ukončením nájemního vztahu.

Soudní spory

Poskytujeme právní pomoc klientům (fyzickým i právnickým osobám) při výpovědích z nájmu bytu či jiných nemovitostí (a to na straně pronajímatelů i nájemců), zastupujeme v soudních řízeních o určení neplatnosti výpovědi, v řízeních o vyklizení nájemců i v řízeních o zaplacení dlužného nájemného (eventuelně dalších plateb). Zvláštní pozornost věnujeme doručování ve věcech nájmu bytu.

Další právní služby spojené s nemovitostmi

Dále pro klienty zajišťujeme zápis a výmaz věcných břemen, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem (včetně veškerých souvisejících služeb – ověřování pravosti podpisů, advokátní úschova, zajištění znaleckého posudku na cenu nemovitosti, podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení o vkladu před katastrálním úřadem, podání daňového přiznání a zastupování v řízení před příslušným finančním úřadem).

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

růž_vá: