Advokátní služby pro občany

Přehled nejčastějších advokátních služeb pro občany. Potřebujete podrobnější informace o některé ze služeb? Napište nám, rádi Vám dodáme bližší informace.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Pro naše klienty připravíme dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Touto dohodou lze upravit spoluvlastnictví tak, že různým spoluvlastníkům připadnou do výlučného vlastnictví různé části spolu-vlastněné věci, pokud ji lze rozdělit. Případně lze dohodou dát věc do výlučného vlastnictví některému ze spoluvlastníků, pokud tento vyplatí náhradu ostatním spoluvlastníkům.

V případě obytných domů lze rozdělit dům na bytové jednotky a ty rozdělit mezi jednotlivé spoluvlastníky. V tomto případě připravíme i prohlášení vlastníka budovy.

V případě že nelze dosáhnout dohody mezi spoluvlastníky, připravíme a podáme žalobu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a naše klienty zastupujeme u soudního řízení.

Náhrada škody

Poskytujeme komplexní právní pomoc klientům, kteří uplatňují nárok na náhradu škody (př. škody na zdraví, škody na majetku, nemajetkové újmy aj.). Takto zastupujeme mj. klienty, kteří se domáhají náhrady škody, která jim vznikla smrtí osoby blízké, zaviněné nesprávným lékařským postupem či při dopravní nehodě. Preferujeme mimosoudní urovnání sporu – dohodu s protistranou. Není-li tento postup možný, zastupujeme klienty v následném soudním řízení o náhradu škody.

Náhrada škody způsobené státem a jeho orgány

Zastupujeme občany, kteří byli poškozeni státními orgány např. dlouho trvajícím soudním řízením nebo vadným rozhodnutím správního orgánu. V tomto případě připravujeme nejprve výzvu ústřednímu orgánu k náhradě škody, a pokud je tato neúspěšná pak žalobu o peněžitou náhradu za takovou škodu.

Právní zastoupení poškozených v trestním řízení

V trestním řízení poskytujeme právní pomoc především poškozeným trestným činem. Poškozené zastupujeme nejen v trestním řízení, ale i v navazujícím řízení o náhradu škody před obecným soudem.

Dědické právo

Zůstavitelům poskytujeme právní pomoc při sepisování závěti, dědické smlouvy, vydědění a nabízíme pomoc pro využití dalších institutů dědického práva.

Dědicům poskytujeme právní pomoc při vypořádání dědictví. Rovněž zastupujeme dědice i správce dědictví v dědickém řízení před notářem.

Vymáhání pojistného plnění

Poskytujeme právní pomoc klientům, u kterých nastala škodní událost dle pojistné smlouvy (ať už v oblasti pojištění zdraví či majetku). Pomůžeme správně podat žádost o vyplacení pojistného plnění. V případě, že pojišťovna odepře vyplacení pojistného, zastupujeme klienty ve věcech soudních sporů proti pojišťovnám o doplatky na pojistném. Zvláštní pozornost věnujeme prokázání výše nároku na výplatu pojistného.

Rozvod manželství a vypořádání SJM

Advokátní služby při rozvodu manželství a vypořádání společného jmění manželů zahrnují kompletní právní servis od poradenství, přes přípravu návrhu na rozvod manželství či podkladů pro dohodu o vypořádání společného jmění manželů, až po zastupování v soudním řízení.

Přečtěte si více o rozvodu manželství >>>

Poučení pro spotřebitele

Dovolujeme si informovat klienty – spotřebitele (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že se na vztah, který je založen smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou mezi advokátem a klientem, vztahují příslušná ustanovení zákona č.534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme klienty – spotřebitele, že v případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení sporu vzniklému v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz .

Máte dotaz? Rádi vám poradíme

_nědá: