Advokátní kancelář JUDr. Kristina Škampová a spol., se sídlem Pellicova 29/8a Brno

Kontaktní údaj správce a jeho zástupce: tel.: 543 235 186, e-mail: ak@skampa.cz

Oprávněná osoba pro ochranu osobních údajů: Mgr. Jan Škampa, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Kristina Škampová a spol. (dále jen: „Advokátní kancelář“) je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem osobních údajů. Při výkonu své podnikatelské činnosti, spočívající zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Advokátní kanceláře zejména podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Advokátní kanceláře a zpracování osobních údajů prováděné Advokátní kanceláří při komunikaci prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být naší Advokátní kanceláří zpracovávány pro tyto účely:

Sjednání a plnění smlouvy o poskytování právních služeb a plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie;

Plnění dalších smluv, např. s dodavateli výrobků a služeb;

Plnění právních povinností, zejména podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, povinností podle příslušných daňových zákonů zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, poskytování osobních údajů orgánům finanční správy a dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy, povinností ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

Ochrana oprávněných zájmů správců zejména podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti;

Ochrana oprávněného zájmu třetích osob v souladu s právními předpisy o výkonu advokacie, nábor nových zaměstnanců a zpracovávání údajů zájemců o pracovní místa v naší Advokátní kanceláři.

Kategorie dotčených osobních údajů

V rámci činnost naší Advokátní kanceláře může dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů:

Identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, IČ, DIČ, číslo identifikačních dokladů, podpis;

Kontaktní údaje, kterými jsou zejména telefonní číslo, e-mail, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, fakturační adresa, jiné komunikační adresy nebo sociální sítě, bankovní spojení;

Údaje z poskytování právních služeb, kterými jsou zejména údaje o majetkových poměrech, rodinných poměrech, údaje o pohledávkách a závazcích, probíhajících řízeních apod.;

Údaje z komunikace mezi Advokátní kanceláří a klientem, další údaje, které Advokátní kancelář obdrží od klienta;

Platební údaje, kterými je zejména číslo bankovního účtu;

Osobní údaje zaměstnanců Advokátní kanceláře a fyzických osob podílejících se na spolupráci s Advokátní kanceláří.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou naší Advokátní kanceláří zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů a stavovských předpisů. Při zpracovávání osobních údajů za účelem sjednání a plnění smlouvy o poskytování právních služeb osobní údaje zpracováváme po přiměřenou, avšak nezbytně nutnou dobu. Osobní údaje zpracovávané za dalšími výše uvedenými účely zpracováváme a uchováváme podle jejich povahy po nejkratší nutnou dobu, kterou stanoví příslušné předpisy.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje můžou být, vždy pouze v nezbytně nutné míře předávány následujícím třetím osobám:

Přepravci při doručování zásilek prostřednictvím poštovních služeb;

Technikovi informačních technologií při zajišťování plynulého chodu našich informačních systémů;

Účetní kanceláři při zpracovávání účetnictví;

Pojišťovně v případě pojistné události;

Příslušný správním orgánům, případně České advokátní komoře.

Práva subjektů

Subjekty, jejichž osobní údaje Advokátní kancelář zpracovává, mají následující práva:

Právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha, 170 00);

Právo být informován, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

Právo na sdělení zdroje, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Požadované informace správce poskytne v přiměřené lhůtě, nejpozději však do jednoho měsíce od vznesení požadavku na jejich poskytnutí. Změnu, opravu, nebo výmaz osobních údajů provede správce také v přiměřené lhůtě, nejpozději však do jednoho měsíce od vznesení požadavku subjektem zpracování osobního údaje.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1.2024.