Poučení podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AMLZ). Tímto advokát informuje klienta o svých povinnostech vyplývajících pro něj z tohoto zákona. Advokát je především povinen provést identifikaci a kontrolu klienta. Identifikaci klienta provede advokát za fyzické přítomnosti fyzické osoby a v případě právnické osoby za přítomnosti fyzické osoby, která jedná za tuto právnickou osobu. Advokát zjišťuje identifikační údaje z průkazu totožnosti a zaznamená druh a číslo identifikačního průkazu, orgán, který jej vydal a dobu jeho platnosti. V případě právnické osoby se ověřují identifikační údaje z dokladu o existence právnické osoby z důvěryhodného zdroje např. z veřejného rejstříku. Zpracování osobních údajů v tomto ohledu je prováděno za účelem plnění zákonných povinností, které má advokát podle AMLZ.