Právní služby pro obchodní společnosti a podnikatele

Pro společnosti a podnikatele poskytujeme komplexní služby „in-house lawyer“ ve všech oblastech práva. Připravujeme a kontrolujeme veškeré právní dokumenty, které s sebou nese podnikatelská činnost a činnost obchodních společností. Transakce posuzujeme jak z právního, tak z daňového pohledu.

Zakládání a likvidace obchodních společností

Poskytujeme komplexní právní pomoc při zakládání společností. Spolupracujeme s notářem a připravujeme podklady pro notářský zápis, tak aby schůzka u notáře byla co nejefektivnější.

Provádíme také likvidace obchodních společností od přípravy podkladů, po celý průběh likvidace až do vymazání společnosti z veřejných rejstříků.

Pomoc statutárním orgánům při vedení společnosti

Pro statutární orgány připravujeme agendu valných hromad (pozvánky, zápisy) a zápis změn do Obchodního rejstříku. Dále provádíme právní revizi uzavíraných smluv (nájemní smlouvy, koupě/prodej nemovitostí, smlouvy o dílo apod.) s akcentem na právní a daňová rizika a jejich předcházení.

Vymáhání pohledávek

Vedeme kultivované vymáhání pohledávek. Pohledávky vymáháme jak mimosoudně, tak i soudně podáním návrhu na vydání platebního rozkazu.

Bezdůvodné obohacení

Zastupujeme ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení (tj. např. obohacení, které vzniklo tak, že bylo plněno, aniž by byla uzavřena smlouva, nebo bylo plněno podle smlouvy, která se později ukázala být neplatná apod.).

Ochranné známky

Probereme s Vámi možnosti a vhodnost ochrany označení Vašeho produktu nebo služby prostřednictvím ochranné známky. Domluvíme se na rozsahu zboží a služeb, pro které má být označení chráněno, a zajistíme zápis ochranné známky. Pomáháme chránit již zapsanou ochrannou známku před konkurenty a narušiteli. Jsme připraveni převzít celou agendu ochranných známek společnosti, kontrolovat zápisy nových konfliktních známek a hlídat lhůty pro obnovu ochranné známky. To vše pro známky zapsané pro Českou republiku i pro Evropskou unii u EUIPO anebo ve světě u WIPO.

Zastupování daňových subjektů ve sporech se správcem daně

Daňové subjekty zastupujeme ve sporech se správcem daně v daňovém, případně následujícím soudním řízení. Do řízení vstupujeme obvykle již v průběhu daňové kontroly a ve spolupráci s daňovým poradcem hledáme cesty, jak rozptýlit pochybnosti správce daně. Naše právní pomoc pokračuje, pokud je to nezbytné, až do řízení před Nejvyšším správním soudem.

Zastupování v insolvenčním řízení

Zastupujeme věřitele v insolvenčním řízení při uplatňování jejich pohledávek za úpadci včetně přihlašování pohledávek, jednání u soudu při zjišťování pohledávek apod.

Směnky

Připravíme platné směnky, případně blankosměnky, včetně vyplňovaného prohlášení. Zastupujeme klienty v rámci soudního řízení o vydání směnečného platebního rozkazu a návrhu na jeho výkon soukromým exekutorem. Na druhé straně zastupujeme klienty i v řízení proti směnečnému platebnímu rozkazu podáním námitek a při samotném soudním jednání.

Transformace obchodních společností

Připravujeme podklady pro transformace společností, jako jsou fúze, rozdělení, sloučení, změna právní formy atp. V rámci těchto transformací poskytujeme komplexní právní i daňové poradenství a vedeme společnost skrze toto náročné období od jejího rozhodnutí a zvážení právních a daňových dopadů až po zápis fúze či rozdělení do Obchodního rejstříku.

Máte dotaz?

Rádi vám poradíme