Právní služby pro občany

Klientům z řad fyzických osob poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva. Jednotlivé právní instituty srozumitelně vysvětlíme a snažíme se nalézt mimosoudní řešení situace, čímž klientům šetříme nervy i peníze. Transakce posuzujeme jak z právního, tak z daňového pohledu.

Vymáhání pohledávek

Pro klienty vedeme kultivované vymáhání pohledávek. Pohledávky vymáháme jak mimosoudně, tak soudně při nemožnosti smírného řešení.

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

Moderujeme jednání mezi spoluvlastníky. Připravíme dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podle požadavků klienta. V případě, že nelze dosáhnout dohody mezi spoluvlastníky, provedeme klienty soudním řízením, kterým soud spoluvlastnictví zruší a vypořádá.

Náhrada škody

Poskytujeme komplexní právní pomoc při uplatňování nároku na náhradu škody (např. na zdraví, na majetku, nemajetkové újmy). Preferujeme mimosoudní urovnání sporu – dohodu s protistranou. Není-li tento postup možný, zastupujeme klienty v soudním řízení.

Náhrada škody způsobené státem a jeho orgány

Zastupujeme občany, kteří byli poškozeni státními orgány, např. dlouho trvajícím soudním řízením nebo vadným rozhodnutím správního orgánu.

Právní zastoupení poškozených v trestním řízení

V trestním řízení poskytujeme právní pomoc především poškozeným trestným činem. Poškozené zastupujeme nejen v trestním řízení, ale i v navazujícím řízení o náhradu škody před obecným soudem.

Dědické právo

Poskytujeme právní pomoc při sepisování závěti, dědické smlouvy, dále při efektivním vydědění potomků a dalších aspektech dědického práva. Chráníme práva dědiců i v dědickém řízení před notářem.

Vymáhání pojistného plnění

Poskytujeme právní pomoc klientům, u kterých nastala škodní událost dle pojistné smlouvy (ať už v oblasti pojištění zdraví či majetku) a pojišťovna odpírá pojistné plnění.

Shodný (nesporný) rozvod manželství, péče o děti a vypořádání SJM

Manželům, kteří jsou schopni se dohodnout na péči o děti a na vypořádání majetku poskytujeme právní pomoc při nesporném (shodném) rozvodu. Klienta provedeme důstojným a kultivovaným rozvodem. Naším cílem je zachování korektních vztahů mezi bývalými manželi a minimalizaci negativních dopadů rozvodu na společné děti.

Máte dotaz?

Rádi vám poradíme